eHälsa är mer än sjukvård

Dagens sjukvårdssystem är episodiskt och reaktivt och patienten har en passiv roll.
Vi behöver istället ett system som verkar preventivt och proaktivt tillsammans med aktiva medborgare och patienter!
eHälsotjänster som är smidiga och resurssparande för både patienter och vårdgivare är nyckel-verktyg för att möjliggöra detta systemskifte.

Bakgrund

De långtidssjuka och kroniskt sjuka står för över 80% av den totala vårdbudgeten i de flesta länder.
Deras ohälsa består till största delen av:
 1. Medicinska faktorer (fysiska besvär och mätbara symtom)
 2. Psykologiska faktorer (depressioner, stress, utanförskap etc)
 3. Personliga faktorer (socioekonomi, levnadsvanor etc)
Dagens sjukvård bör alltså breddas, idag fokuserar sjukvården mestadels på att isolerat behandla de medicinska faktorerna, trots att dessa påverkas i hög grad av de övriga faktorerna. Men detta är ändå bara en nivå inom hälsa, det finns minst fyra nivåer som alla kan möjliggöras eller förstärkas av eHälsotjänster:

1. Prevention

Uppmuntra och stöd friska medborgare som vill undvika sjukdom på kort och lång sikt att aktivt kunna följa sina hälsovärden med hjälp av friskvårdsappar, aktivitetsmätare och hälsokontroller samt verktyg för sundare levnadsvanor och egenmonitorering av ärftliga riskfaktorer.

2. Online-tester för snabbare diagnoser

Pedagogiska självtester på nätet där man svarar på frågor om sina besvär och får ett beslutsunderlag med anpassade egenvårdsråd eller uppmaning att söka läkare.

3. Diagnos & behandling

Här verkar dagens sjukvård: man går till doktorn när man märker ett medicinskt besvär, får en diagnos och behandling.

4. Kontinuerlig monitorering

Kroniskt sjuka patienter använder appar och enkla mätinstrument för att optimera sin behandling och veta att de gör allt som de kan för att lindra sjukdomens symtom och progression. Inom en snar framtid kommer vården att samla in dessa data för automatisk analys med hjälp av AI-system som skapar trygghet utan att belasta vårdpersonalen och och larmar om risk uppstår för kommande skov.

Patient empowerment 

Paul Corrigan, en välkänd vårdstrateg som hjälper brittiska sjukvården NHS med förändringsarbete hade ett tydligt budskap kring patientens roll i sitt tal i Almedalen 2016:
Efterfrågan på sjukvård har exploderat på grund av de stora framstegen inom att bota och bromsa allvarliga sjukdomar. 
Så sjukvården ropar efter flera läkare och sköterskor, men det är omöjligt.
Så om vi inte börjar se patienter som medverkande tillgångar så kommer dagens sjukvårdsmodell att kollapsa.
Idag arbetar läkare för och patienterna, inte med patienterna.

Vi behöver en dramatisk “Patient empowerment”!

Hans grundrecept för att gör patienterna motiverade att ta en aktiv roll är till synes enkelt:
Doctors should ask: “What matters to you?” instead of “What’s the matter with you?
Det vill säga; läkaren bör ha en mera coachande roll och se till helheten i patientens upplevda hälsa samt stödja patientens aktiva roll i vårdprocessen.
.
Läkartidningen skrev redan 1999 om Patient Empowerment
.
European Patients Forum har en definition:
“Patient empowerment is a process that helps people gain control over their own lives and increases their capacity to act on issues that they themselves define as important.”

Patientens egen tid kontra vårdens tid för patienten

När patienterna får anpassade digitala verktyg som hjälper dem att vara aktiva medverkande i sina vårdprocesser så utnyttjas även en obalans i tillgång på tid som idag är outnyttjad.
Patienterna är mycket motiverade och har tid att arbeta med att förbättra sin hälsa kontinuerligt, medan vårdgivaren har mycket lite tid för varje enskild patient och denna tid används idag till stor del för sådant som patienterna skulle kunna göra själva på ett bättre sätt på internet, exempelvis inför ett vårdmöte.
Denna obalans skapar frustration, då patienten känner sig maktlös istället för i kontroll, vilket i sig kan förvärra den upplevda hälsan.

Nya globala aktörer inom eHälsa

Google har startat bolaget Verily som har stora resurser och en mission att utveckla nya avancerade hårdvaror och mjukvaror som ger ett helhetsgrepp inom personlig hälsa.
De har en djärv och för många provocerande vision:

På vilket sätt kommer nya globala aktörer som Google att påverka vår svenska sjukvård när de börjar sälja sina tjänster online direkt till medborgarna?
Vad känner du inför allt detta?
Återkoppling, tips och kommentarer välkomnas!
– Henrik Ahlén, eHälsa – Strateg & Produktionsledare
.
PS Läs gärna denna grundliga analys av dagens vård och nya digitala möjligheter för kronikervård i tidskriften Nature Biotechnology:
Digital medicine’s march on chronic disease:
“The US healthcare system is ill-equipped to handle our epidemic of chronic disease. This is because most chronic disorders develop outside healthcare settings, and patients with these conditions require continuous intervention to make the behavioral and lifestyle changes needed to effectively manage disease.
A 15-minute visit with a physician every few months, general recommendations to lose weight and exercise, and a lifetime of post-diagnosis pharmacologic treatment are not enough to solve our epidemic of chronic disease.”

Personligt hälsostöd  till alla!

Artikel publicerad i Medtech Magazine #2 2016

Kroniskt sjuka vill och kan engagera sig mycket mera inom sina vårdprocesser tillsammans med vården. Så jag efterlyser ett personligt, digitalt beslutsstöd som bidrar till bättre hälsa för alla.

Varje dag i våra liv gör vi olika val som påverkar vår hälsa, de flesta av dessa val görs omedvetet. Begreppet hälsa är mycket mera än bara frånvaro av sjukdom med hjälp av läkarvård och medicinering. Välmående och livskvalitet, friskvård och wellness är andra viktiga faktorer som inte hanteras inom dagens sjukvård. 

Kroniska sjukdomar: 80% av vårdbudgeten

Hälften av Sveriges befolkning har minst en kronisk sjukdom såsom diabetes, astma, reumatism, Parkinson, MS och deras vård står för över 80% av den totala vårdbudgeten. Här kan personliga, digitala hälsotjänster göra den allra största skillnaden för både ökad livskvalitet och minskade vårdkostnader.

eHälsotjänster för rådgivning och kontroll

Exempelvis kan medborgare med olika besvär ta hjälp av internet-baserade screening-tjänster som Ontilederna.nu för att få insikter om besvären och råd om lämplig vård för att snabbare komma till en korrekt diagnos och behandling. Dessa tjänster blir allt mer sofistikerade med hjälp av artificiell intelligens och telemedicin-tjänster för snabba läkarkonsultationer.

Ger kontroll

Vidare kan patienter monitorera sin sjukdoms-status löpande med hjälp av appar och sensorer och därmed få en helhetsbild av vad som påverkar sjukdomsaktivitet och hur effektivt medicinering och egenvård fungerar.

Detta skapar värdefulla data även för den nödvändiga transformationen av sjukvården från att vara generell, episodisk och reaktiv på uppkomna symptom till att bli personaliserad, förebyggande och kontinuerligt uppföljande i samråd med patienterna.

Det är väl känt att livsstilsförändringar som att träna, sluta röka och äta bättre kan förebygga många av dessa kroniska sjukdomar inom olika riskgrupper och medverka till en lägre sjukdomsaktivitet och högre livskvalitet. Men det räcker inte med goda råd eller tekniska prylar som stegräknare eller allmänna kostråds-appar.

De två viktigaste faktorerna för att driva livsstilsförändringar är stöd för sociala relationer samt personalisering, att kunna styra sin hälsa baserat på sina egna hälso-data, förutsättningar och intressen.

Välgjorda digitala tjänster kan bidra till båda dessa faktorer, exempelvis genom att koppla ihop patienter med varandra eller genom personaliserad coaching.

Vad behövs?

Vården har hittills utgått ifrån att patienten inte kan nånting om sin egen medicinska hälsa och därför inte kan vara mera delaktig i vårdprocessen än att göra som läkaren säger, gärna utan att ifrågasätta nånting.

Digitaliseringen av de flesta typer av tjänster har möjliggjort att de blivit mera personliga, vi kan anpassa tjänsterna efter våra personliga önskemål och förutsättningar. Denna utveckling har gått mycket långsammare inom vård och omsorg, men börjar nu ta fart här och var i världen.

Vi behöver alla ett enkelt, digitalt verktyg där vi kan lära oss om vår egen hälsa, förstå varför vi mår som vi gör idag och vad vi kan göra nu för att må bra på kort och lång sikt

Allmänna hälsokampanjer som riktar sig till hela befolkningen fungerar inte, så vi behöver ett stöd för de beslut som vi kan och vill ta, ett personligt beslutsstöd.

Vad är ett beslutsstöd?

De flesta större företag använder olika typer av digitala beslutsstöd för att få bättre koll på hur verksamheten går och mår. De ser i beslutsstöden utvecklingen över tiden, får en helhetsbild av verksamheten och kan hålla koll på nyckeltalen. Information från olika datakällor kan enkelt filtreras och brytas ned till detaljnivå så att olika perspektiv belyses.

Patienten behöver ett eget, Personligt Hälso-Stöd

Det är nyckeln till att kunna förebygga många typer av sjukdomar och möjliggör en kontinuerlig hälsomonitorering för kroniskt sjuka.

Det behöver inte vara ett enda verktyg som täcker allt. Det kan vara samverkande tjänster som bygger på följande:

 • Patienten kontrollerar och kan dela med sig av sina hälsodata till läkare, närstående, patientnätverk etc.
 • Patienten monitorerar kontinuerligt själv sin hälsa med mobilappar, uppkopplade mätinstrument och bärbara sensorer.
 • Visuella sammanställningar i mobilen av personliga hälsodata som är lätta att förstå.
 • Automatiska meddelanden med hjälp av artificiell intelligens som ger råd om levnadsvanor samt larmar patienten och vården för förestående akuta besvär.
 • Smidig kommunikation och personlig support på nätet via chatt, röstsamtal eller videomöte med läkare, sköterskor, psykologer, fysioterapeuter, etc.
 • Individanpassat e-lärande med kvalitetssäkrad information, lätt tillgängligt via mobilen med pedagogiska bilder och videos.

Patientkraft

Det talas nu allt mera om värdet av patientkraft, för att personer med kroniska sjukdomar ska kunna vara delaktiga i sina vårdprocesser.

Här är en bra definition från en spansk Parkinson-patient: Patientkraft ökar förmågan hos individer och grupper att komma fram till vad de vill ha och förvandla det till önskade handlingar och resultat.

Några grundelement för patientkraft:

 • Lärande: patienter kan ta informerade beslut om sin hälsa om de har tillgång till relevant information i ett lättbegripligt format.
 • Expertis: patienter bedriver egenvård varje dag så de har unik expertis som behöver stödjas av sjukvården.
 • Jämlikhet: patienter behöver stöd för att kunna samverka mera jämlikt med vårdpersonal inom sin vårdprocess.
 • Erfarenhet: enskilda patienter arbetar med patientorganisationer som representerar dom samt kanaliserar deras erfarenheter och röster.
 • Engagemang: patienter behöver vara involverade inom utvecklingen av en effektivare sjukvård för alla, samt inom forskningen för bättre behandlingsmetoder och vårdtjänster.

– Henrik Ahlén, eHälsa – Strateg & Produktionsledare

Do you want online support before-during-after your doctor’s visit?

A vision about supporting
the entire healthcare visit process
for both patients and doctors

Swedish version

Before your visit

Imagine that you have a health problem that you want to book an appointment for at a medical clinic.
You pull out your smartphone and go online to book an appointment. Then a question pops up: “We recommend you to fill in this questionnaire before your appointment so that the doctor has a better view of you needs.”
So of course you accept this and spend a couple of minutes filling in an interactive health survey that helps you understand the probable cause of your health problem. The survey then gives you useful information and advice on what you can do yourself and advice about seeking the right type of healthcare, based on your condition.
If your survey answers indicate that you are at risk of developing some form of chronic disease, you are also asked to go through an interactive screening survey for that.
Based on your identified health problem, the system also suggests that you should take some blood tests so that the doctor can see the results during your appointment. The system automatically generates a lab remittance, so that you can go anytime to a test center and take your tests. A few hours later you get a text message: “Your lab tests are now ready, log in here to see the results”.
In your lab results, you can see how your values have changed over time, read about what they indicate and what you can do to optimize the values.
A summary of your health surveys and lab tests are automatically available to your doctor during your visit.

During your visit

When you meet your doctor, the two of you sit down with an iPad that is showing your summary.
As you go through the results together, the doctor can directly on the iPad verify your disease history and earlier medications. The doctor can also show short videos explaining possible types of treatments. When needed, the decision support system in the iPad also recommends examinations, medication and remittance to a specialist. All this is easily done during the course of a regular doctor’s visit.

After your visit

At the end of your visit you get a printed summary, in the language of your choice. It is also sent to you as a link in a text message or email, so that you easily can share the summary with your family if you want to.
 • What is the plan that we agreed on? (goals we set, what medications should I take, when and how?)
 • What shall I, as a patient, do? (advice on diet and exercise, time for the return visit)
 • Information about my treatment (links to information pages, videos)
 • Who shall I contact if I have questions, and how?

Why is this not widely used today?

Many of us appreciate mobile apps and digital services that support various processes in other service sectors, such as banking, travel and online shopping.
There are no insurmountable, technical obstacles to implementing a comprehensive digital service like this for most types of pre-booked healthcare visits today. There also should not be any economical barriers, as the investment needed to build and manage these types of digital services is extremely small compared to the enormous cost savings and health benefits they enable for the whole healthcare process.
Some parts of the described services already exist in some places, but they are not spread nationally and most often they are only used in small, local pilot projects.
There is a need to change the roles so that the patients get the tools necessary to become more engaged in the healthcare process already from the start, and the doctors act more like coaches and knowledge brokers. This role transition is necessary for the healthcare system, and it is beneficial to everybody.
See also my post What is eHealth?
– Henrik Ahlen,
eHealth Advisor & Production Manager