Vill du ha digitalt stöd före-under-efter ditt nästa vårdbesök?

En vision om hur hela vårdbesöks-processen kan stödjas
för både patienter och läkare

English version

Före besöket

Föreställ dig att du har ett hälsoproblem som du vill boka ett läkarbesök för att utreda.
Du tar fram din mobil och går in på webben för att boka en tid på din läkarmottagning.
Då kommer frågan upp “Vi rekommenderar att du besvarar några frågor här inför ditt bokade besök, så att doktorn har bättre underlag om dina behov”.
Du svarar givetvis ja och får upp en interaktiv hälsoenkät som på några minuter, med några frågor och följdfrågor, hjälper dig att ringa in vilken grundtyp av besvär som du troligen har. Enkäten ger dig sedan information och råd om vad du kan göra själv och om du behöver söka någon typ av vård.
Om dina svar indikerar att det finns risk för att du håller på att utveckla någon typ av kronisk sjukdom så kommer det även upp screening-formulär för det. Sådana screeningtjänster finns redan, bland annat inom reumatism där jag varit engagerad i Ontilederna inom reumatism samt motsvarande för hjärtsvikt och diabetes.
Baserat på dina svar föreslår systemet även att du ska ta några blodprover innan, så att läkaren kan ha resultaten redan vid ditt första besök. Systemet genererar automatiskt en labremiss så att du kan gå iväg när du vill till valfri mottagning och ta provet. Strax efteråt får du ett SMS: “Dina labprover är nu klara, du kan logga in här för att se resultatet”.
I resultatlistan kan du se hur dina värden förändrats över tiden, läsa om vad de innebär och vad du själv kan göra för att optimera värdena. En sammanställning av dina hälsoenkäter och dina labprover finns automatiskt tillgänglig för din läkare inför ditt bokade besök. PEP, Patientens Egen Provhantering, är en sådan tjänst som är i drift i Sverige.

Under besöket

När du kommer till doktorn så sätter ni er med en läsplatta där din sammanställning visas.
Ni går igenom den tillsammans, läkaren kan direkt på läsplattan verifiera din sjukdomshistoria och tidigare medicinering. Läkaren kan även visa korta filmer som förklarar tänkbara typer av behandlingar och tips på egenvård som du kan göra själv.
När ni är överens om en vårdplan så skapar systemet strukturerade underlag för recept och remiss. Allt detta görs under tiden för ett normalt vårdbesök.

Efter besöket

I slutet av ditt besök får du en utskriven sammanfattning av besöket, på det språk som du har valt. Sammanfattningen skickas även som en länk via SMS eller email, så att du enkelt kan dela den med dina anhöriga om du vill.
 • Vilken vårdplan har vi kommit överens om? (mål vi har satt upp, vilka läkemedel ska jag ta, samt när och hur?)
 • Vad ska jag som patient göra? (råd om kost och träning, tid för återbesök)
 • Information om min behandling (länkar till informationssidor, filmer)
 • Vem kan jag kontakta om jag har frågor, och hur?

Informationsarkitekten Jonas Söderström beskriver detta mycket väl i en krönika i tidningen Vårdfokus: Jag vill inte titta i backspegeln 

Varför finns inte detta redan idag?

Vi är ju väldigt många som uppskattar appar och digitala tjänster som stödjer olika typer av processer inom andra tjänstesektorer, som banker, resor och ehandel.
Det finns inga tekniska hinder att införa en sån här tjänst på bred front för de flesta typerna av bokade vårdbesök över hela Sverige redan idag. Det borde inte heller finnas något ekonomiskt hinder, eftersom investeringen i att skapa och driva denna typ av tjänster är mycket liten jämfört med den enorma effektivisering som de ger för hela vårdprocessen.
Ett fåtal deltjänster för detta finns redan här och var i Sverige, men de är inte spridda nationellt och körs bara i liten skala, oftast i lokala pilotprojekt.
Det krävs en viss omställning till nya roller där patienterna får stöd att vara mera delaktiga i processen redan från början och läkarna agerar mera som coacher och kunskapsmäklare. Denna omställning är dock nödvändig för hela sjukvårdssystemet och den ger nytta för alla.
– Henrik Ahlén, Strateg eHälsa

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist in Stockholm, Sweden I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen

8 thoughts on “Vill du ha digitalt stöd före-under-efter ditt nästa vårdbesök?”

 1. Henrik är inne på helt rätt väg. Att det sedan tar tid är självklart men vi behöver visioner som gör att politiker kan stödja handlingar åt rätt håll. Ni sitter vi ju i väntans tider på regeringens strategi för eHälsa och digitala tjänster; lär komma runt 14/3.
  Idag beter sig redan patienten till del som Henrik beskriver genom att ofta söka på symtom och diagnosalternativ via Google med mer eller mindre tillförlitliga besked. En del går till den förträffliga sajten PatientsLikeMe som redan är välstrukturerad (och går före den offentliga journalutvecklingen!). Många patienter använder också olika appar (lär vara 165 000 i Europa nu) men dessa är ju inte kopplade till vårdens syste; till stor del beroende på att man inte använder standarder – förutom de legala aspekterna.
  Här finns stora förhoppningar till projektet StandIn som drivs av Swedish MedTech med stöd av VINNOVA och i samverkan med SweLife för att (äntligen?!) få ordning på informationsstrukturen inom vården.
  Men vi kan inte invänta resultatet av alla långsiktiga projekt utan måste pröva i liten skala för att visa beslutsfattarna att det fungerar – och kan löna sig, dvs göra en parallell hälsoekonomisk utvärdering.

  1. Tack Göran, jag håller helt med dig, vi kan inte vänta på att all infrastuktur och regelverk ska bli helt uppdaterade utan måste befrämja nyttiga eHälsotjänster inom olika områden redan nu, det finns ju många patient-tjänster etc som inte måste kopplas till vårdenssystem. Vi måste även få till ersättningsmodeller så att det går att skapa, driva och förvalta digitala tjänster med riktiga pengar.
   Jag ser också fram emot regeringens eHälso-strategi, det finns ett väldigt stort behov för övergripande strategier och nationella mål.

 2. Henrik – bra tankar som alltid! Som du vet, ser och bygger vi fler och fler lösningar som baseras på just dessa synsätt! Så idéerna finns, men det finns alltid ett motstånd mot nya arbetssätt. Jag tror inte att det beror på motstånd mot förändringarna i sig – utan snarare på att ständig tidsbrist gör att vi alla har svårt att hinna ändra sina arbetssätt och ställa om – även om vi vet att det kommer vara till fördel längre fram! Men jag är optimist – patienter, anhöriga och vårdpersonal kommer göra gemensam sak och driva förändringen i denna riktning, även om det tar lite tid!

  1. Tack Anders, du ger en godbeskrivning av tröghetsfaktorerna!
   Det är därför vi alla måste hjälpas åt att inspirera och påverka beslutsfattarna att sätta upp konkreta förändringsmål och skapa budget och tidsresurser för de som behöver vara involverade i denna nödvändiga digitala transformation.

   Beslutsfattare och politiker behöver få se och uppleva sånt som ni på Chorus och jag arbetar med: moderna, användarvänliga och väldesignade eHälsotjänster, så att de kan förstå vilken nytta de ger, de har ju mest erfarenhet av strulande IT-system som alla användare avskyr.

   Därför har jag engagerat mig i att ta fram koncepten för inspirationstjänster som Ringla.nu, http://www.ringla.nu och Nyttiga Exempel från Hälsans Nya Verktyg http://www.hnv.se och sprida såna här visioner om möjligheter som skulle kunna bredd-införas redan idag.

 3. Det låter fantastiskt. Tyvärr tror jag att du underskattar huvudproblemet: “Det krävs en viss omställning till nya roller där patienterna får stöd att vara mera delaktiga i processen redan från början och läkarna agerar mera som coacher och kunskapsmäklare.” Den här omställningen är mycket större och svårare än vi tror, och hänger inte bara ihop med individers arbete och roller, utan i hög grad också med komplexiteten i vårdorganisationen och ersättningsmodellerna. Någon gång när tiden och energin räcker till ska jag sammanställa mina nuvarande erfarenheter av att försöka koordinera cancerdiagnostik och behandling för en nära anhörig utifrån min bakgrund som forskare i hälsoinformatik. Vore intressant att bolla idéer kring vilken typ av e-tjänster som hade kunnat hjälpa oss igenom den processen.

  1. Tack för din kommentar, jag har stor respekt för komplexiteten i vårdprocesserna. Jag ser min vision som en start på en process, där slutmålet är att uppnå dessa förändrade roller, det kommer att ta tid. Men redan idag skulle man kunna införa värdefulla digitala stöd före-under-efter besöket, utan att ändra på några vårdprocesser, t ex inom primärvården som ju knäar under det hårda besökstrycket.
   Jag efterlyser en nationell, övergripande målsättning för denna typ av eHälsotjänster som inte styr på detaljnivå men uppmuntrar utveckling och införande av breda lösningar steg-för-steg.
   Göran Stiernstedts utredning om Effektiv Vård har flera lovande skrivningar kring detta, t ex sid 553: “Regeringen och huvudmännen bör formulera en nationell vision för verksamhetsstöden. Medborgarens självklara rättighet att enkelt och digitalt ha till- gång till all information om sin egen vård.” http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard—slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso–och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf

 4. Du beskriver vår vision väldigt väl. Fördelarna med systemet är patientmedverkan, säkrare journalföring (reliabilitet och validitet) samt vårdeffektivitet (tidsbesparing och beslutsstöd för optimerad vård) och därtill att patientens uppgifter/data med dennes godkännande kan inkluderas i nationellt register som ger underlag för forskning och vidareutveckling av vården.
  Varför det inte finns redan? Tanken har funnits hos fler men en svårighet är är att enas om vad som ska inkluderas i frågebatteriet och den kanske största nöten är att få dataöverförings-/lagringsenheter (SKL/dito) att öppna porten.

 5. Pingback: Alfa Bravo

Comments are closed.