Vad är eHälsa?

Uppdaterad 2017-08-04                                          English version:  What is eHealth?

Begreppet eHälsa används ofta för alla typer av IT-tjänster som har med vård och omsorg att göra. Tidbokning av läkarbesök på nätet, journalsystem, elektroniska recept och remisser etc. För mig är alla dessa tjänster nyttiga tekniska IT-tjänster som naturligtvis är viktiga att ha, men de handlar mera om att effektivisera vården än att direkt förbättra hälsa. Dessa typer av tjänster bör därför kallas för Hälso-IT istället.

Definiera eHälsa?

EU definierar eHälsa som “verktyg och tjänster som använder informations- och kommunikationsteknik som kan förbättra prevention, diagnosticering, behandling, monitorering och hantering.”

Bokstaven e i eHälsa betyder ju elektronisk, men ingen mänsklig hälsa är ju egentligen elektronisk och att indikera att vissa hälsotjänster är elektroniska känns numera som irrelevant. Vi talar ju inte längre om att apparater är elektriska så som man gjorde i elektricitetens barndom.

Så det kanske snart är dags att börja använda något nytt begrepp som betonar att det handlar om nya typer av hälsotjänster som bidrar till förbättringar inom  sjukvård, omsorg, egenvård och friskvård. Kanske bör vi hitta en mindre nördig term än Health 2.0, som redan används

Men låt oss tills vidare använda begreppet eHälsa och börja med att reda ut varför eHälsa är viktigt och hur bra eHälso-tjänster bör fungera:

Bakgrund och dagsläget

Vården står inför stora utmaningar på grund av ökande vårdbehov från en växande och åldrande befolkning, ansträngda budgetar och stor och växande personalbrist. Samtidigt kommer allt större krav från medborgarna som vill ha få snabbare och mera personlig vård och omsorg, de efterlyser liknande möjligheter som de är vana vid inom banker och andra service-sektorer.

eHälsa ses nu globalt som ett av de allra viktigaste verktygen för att möta dessa utmaningar. Därför måste vi uppmuntra utveckling och användning av nyttiga, resurs-effektiviserande och hälsofrämjande eHälso-tjänster.

I dag används personliga eHälsotjänster mestadels inom friskvård och olika typer av egenvård. Men den allra största nyttan är för patienter med kroniska sjukdomar, vilka står för ca 75% av den totala vårdbudgeten i de flesta länder! Så här finns en enorm potential att spara vårdresurser och göra patienterna nöjdare.

eHälsa skapar även nytta för vårdpersonal eftersom det är ett bra verktyg för personlig, kontinuerlig uppföljning av behandlingar.

De personliga medicinska data som genereras av eHälso-tjänster ger också värdefulla underlag för den medicinska forskningen.

Vad är en bra eHälso-tjänst?

eHälsa handlar om digitala tjänster via internet som används på datorer, tablets smarta mobiler. En grundläggande målsättning bör vara att eHälso-tjänsterna ska vara bra för både patienter och vårdpersonal, och samtidigt spara pengar. Så vi bör sträva efter att få fram eHälso-tjänster som är:

1. Patientcentrerade

Ger patienten större delaktighet i sin egen vårdprocess och bättre kontroll över sin egen hälsostatus genom kontinuerlig uppföljning, av patienten själv och vårdpersonal.

2. Hälsoförbättrande

Bra eHälsotjänster kan optimera medicinering genom att skapa ökad följsamhet hos patienterna och genom att de möjliggör en mera individuellt optimerad medicinering.

Patienter med kroniska sjukdomar kan rapportera sin hälsostatus och sina medicinska värden kontinuerligt via sina mobiler, istället för bara vid enstaka läkarbesök. eHälso-appar och sensorer som används i hemmet kan även automatiskt larma när värdena indikerar att ett skov är på gång och därmed minska behovet av sjukhusinläggningar (74% minskning har uppstått i USA!).

Detta gör patienterna mera delaktiga i sin vård och de lär sig vilka levnadsvanor och andra faktorer som påverkar den egna hälsan.

3. Vårdprocess-effektiviserande

eHälso-tjänster kan minska trycket från patienter som kallas till rutinbesök. Istället kan många patienter själva signalera när de behöver träffa sin läkare och få mera personliga möten baserade på patienternas i förväg inrapporterade egenvårdsdata och frågeställningar. Vårdpersonalen kan då även fokusera mera på de vårdinsatser och patienter som specifikt kräver fysiska möten och handpåläggning.

eHälsotjänster kan även möjliggöra tidigare detektering av kroniska sjukdomar baserat på underlag som samlas in via internet och som kortar resan från första symptom till diagnos och specialistbehandling. Det kan leda till livslångt bättre hälsa och stora kostnadsbesparingar för samhället. Detta kan exempelvis ske med kvalitetssäkrade, interaktiva tester på internet som fångar upp medborgare med besvär på ett tidigt stadium och vägleder dem genom vårdprocessen samt effektiviserar remisshanteringen.

Det finns redan internet-tjänster där medborgare själva, på egen bekostnad, kan beställa medicinska tester och blodanalyser som de genomför enkelt på närmaste auktoriserade lab, sedan äger och styr de över sina medicinska värden. Det ger värdefulla insikter hos medborgare som vill veta mera om sin hälsostatus.

Det kommer snart även apparater för hemmabruk där medborgarna själva kan göra olika medicinska tester, som exempelvis snabbsänka för att verifiera eventuella infektioner. Båda dessa sätt för medborgare att själva hantera sina medicinska provtagningar och följa upp sina värden över tid kan ge stora tidsvinster för medborgaren och spara resurser inom både primärvård och specialistvård.

Det finns även Dermicus som låter primärvårdsläkare skicka bilder och medicinska data till specialister på distans för snabb analys och insats av specialistbehandling för de som visar sig behöva det. Detta leder även till minskade kostnader för både primärvård och specialistvård.

4. Tids- och kostnadseffektiva

Vården sparar pengar och personaltid. Både vårdpersonalen och patienterna får kortare ledtider och optimerade möten. Hittills har man inte värderat patienternas tid, men med telemedicinska tjänster sparar patienterna restid och minskar sina inkomstbortfall på grund av vårdbesök. Patienter med kroniska sjukdomar kan vara kvar i arbetslivet i ökad utsträckning, vilket även ger stora samhällsvinster.

5. Samverkande

Tjänsterna bör, i de fall det skapar mervärde för patienterna, kunna utbyta data med andra relevanta tjänster såsom medborgarnas personliga hälsokonton samt vårdens journalsystem och beslutsstöd. I många fall kan även eHälsotjänster hjälpa patienterna att göra det möjligt för deras familjer och anhöriga att vara delaktiga och ge aktivt stöd i vårdprocessen, även om de bor på annat håll.

Exempel på eHälso-tjänster

Det finns redan många olika typer av eHälsotjänster, några i skarp drift och många i piloter eller under utveckling.

Här är ett axplock med svenska exempel:

Air Smart Spirometer, används med en smartphone, kostar €20 i bulk, €69 för enstaka. Utvecklad av svenska Pond

Coala Life personlig hjärt-monitor för EKG och hjärtljud som kopplas till smartphone

Dermicus Telemedicin-plattform för effektiv diagnos av hudcancer

DiabetesTools Egenvård för diabetespatienter

E-hemtjänst  Satsning inom hemtjänsten i Västerås

Kry Vårdcentral på nätet

Livanda KBT på nätet

Min Doktor, läkarkonsultationer via video, chat, telefon

Mobilstöd för astmatiker Utvecklingsprojekt

MyFoot Diabetes Egenvård av fötter för diabetiker

Ontilederna.nu Internettjänst för medborgare med ledbesvär

PER  Patientens Egen Registrering inför specialistbesök

Ringla  goda exempel på “NyHälsa” i Sverige

RxEye Samarbetsplattform för röntgendiagnostik

tRAppen mobilanpassad webbtjänst för reumatikers fysiska aktivitet

Visiba Care, videoläkarmottagning för vårdgivare

Werlabs blodanalyser och hälsokontroller via internet

YesNo  Självtester i hemmet

I andra länder har man ofta kommit längre än i Sverige och driver eHälsotjänster i stor skala, här är några internationella exempel:

Babylon Health, Storbritannien, läkarbesök online med AI-stöd.

Ada Health, Tyskland, Storbritannien

Focus Cura Home Monitoring, Holland, system för hemvård av kroniskt sjuka, används av över 120 000 patienter

Health Tap USA, 65 000 läkare erbjuder telemedicinska tjänster

Mediktor, Spanien, avancerad screening/diagnos online med AI

PatientsLikeMe, USA, stor community för patienter

 

Jag vill gärna få tips om flera eHälso-tjänster att lägga till i denna lista!

Se även mina artiklar om behovet av nya ersättningsmodeller inom eHälsa

– Henrik Ahlén, Strateg eHälsa

Published by

Henrik Ahlén

I am an eHealth Strategist at Kentor/Sopra Steria in Stockholm, Sweden. I drive eHealth development projects from needs analysis and idea generation to service design and implementation. See my LinkedIn profile: http://www.linkedin.com/in/mrhenrikahlen

One thought on “Vad är eHälsa?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *